ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ C2H2

Η ασετυλίνη είναι ένα καύσιμο αέριο για θέρμανση με φλόγα. Η θερμοκρασία και η ένταση της φλόγας εξαρτάται από την αναλογία ανάμιξης με οξυγόνο. Οι φλόγες ασετυλίνης και υδρογόνου μπορούν να ρυθμιστούν για ατμόσφαιρα κανονική ή μειωμένου οξυγόνου, ενώ όλα τα άλλα συνήθη καύσιμα αέρια έχουν οξειδωτική φλόγα.

Μερικά παραδείγματα θέρμανσης είναι η ευθυγράμμιση με φλόγα, η σκλήρυνση με φλόγα, η διαμόρφωση εν θερμώ και η θέρμανση σε συνδυασμό με συγκόλληση. Η φλόγα χρησιμοποιείται για να προκαλέσει τήξη κατά τη χαλκοσυγκόλληση με φλόγα, καθώς και για συγκόλληση με τήξη όταν υπάρχει επικάλυψη που έχει γίνει από ψεκασμό με φλόγα.

Οι φιάλες φέρουν όλες τις πιστοποιήσεις για εμφιάλωση, σε όλα τα εμφιαλωτήρια της Ελλάδας.

Η ασετυλίνη (ακετυλένιο, C2Η2) είναι αέριο, το οποίο παράγεται από το ανθρακασβέστιο όταν αυτό αντιδράσει µε νερό. Για την καύση της ασετυλίνης και την παραγωγή φλόγας που πυρώνει και λιώνει τα προς κόλληση και συγκόλληση μέταλλα, απαιτείται καθαρό οξυγόνο. Η ασετυλίνη έχει µεγάλη θερµογόνο δύναµη (περίπου 13000kcal/m³ στην ατµοσφαιρική πίεση) και καίγεται ταχύτατα, φτάνοντας µέχρι και τους 3500°C. Διατίθεται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση, σε μεγέθη που ποικίλουν από 10 λίτρα έως και 50 λίτρα.

BRAND

BUSE GAS

Shopping Cart