Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρίας, αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού της,
αποτελεί η παροχή υπηρεσιών & προϊόντων στους πελάτες της, τα οποία είναι σύμφωνα με
τις δεδηλωμένες απαιτήσεις τους, με τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η ίδια η εταιρία και
με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους
εργαζόμενους αποτελεί βασική δέσμευση της εταιρίας και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του
επιχειρηματικού σχεδιασμού της GAS CENTER IKE.
Για να πετύχει τα ανωτέρω, η διοίκηση της εταιρίας:

 • Εφαρμόζει διεργασία προσδιορισμού επιχειρηματικών κινδύνων ώστε να διασφαλίζει
  την επιβίωση και μακροημέρευσή της στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό
  περιβάλλον
 • Χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό, παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά την
  κατάσταση λειτουργίας του
 • Λειτουργεί με συνέπεια και με βάση τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
  λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για συνεχή συμμόρφωση
 • Αναπτύσσει τα κίνητρα και τις δεξιότητες του προσωπικού, μέσω συνεχών
  εκπαιδεύσεων, σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της
 • Καταρτίζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις
 • Παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής και
  εμπορικής διαδικασίας
 • Θέτει αυστηρά μέτρα ασφάλειας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων
 • Θέτει σε πρώτο πλάνο την πρόληψη, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα
  εμφάνισης μη συμμορφώσεων προς τις ποιοτικές απαιτήσεις
 • Διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες της επιβαρύνουν στο ελάχιστο το περιβάλλον
 • Καθορίζει στόχους ποιότητας και ελέγχει την επίτευξή τους
 • Εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για τη διαχείριση της ποιότητας και της
  λειτουργικότητάς της 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρία αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον

άνθρωπο, σέβεται τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.
Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται ετησίως και αναθεωρείται όποτε
κρίνεται απαραίτητο.

Ναύπλιο,
Ιούνιος 2024

Shopping Cart